Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

Кожушко Леонід Федорович

Кожушко Леонід Федорович

Народився у 1950 р. в с. Посягва Рівненської області. Після закінчення школи навчався в Українському інституті інженерів водного господарства , який і закінчив у 1972 році і був рекомендований до вступу в аспірантуру. Після закінчення у 1975р. аспірантури по кафедрі сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій працював асистентом, старшим викладачем, доцентом і професором кафедри до 1998 року. З 1984 по 1985р. після захисту кандидатської дисертації працював за кордоном, проходив стажування у Болгарії, володіє болгарською мовою. З 1994 по 1997 р. докторант університету. Після захисту докторської дисертації на здобуття наукового ступеня д.т.н. очолив новостворену у 1998 р. кафедру менеджменту, а у 2000р. отримав звання професора кафедри менеджменту. З 1998р. по 2005 н.р. був призначений на посаду проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків НУВГП і одночасно займався науково-педагогічною роботою як завідувач кафедри менеджменту.

За період роботи Кожушко Л.Ф. на посаді проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків підвищилась ефективність наукової діяльності, розширилась наукова тематика університету, посилились зв’язки з Держводгоспом України, Міністерством освіти і науки України, іншими комітетами, міністерствами та підприємствами, активізувалась міжнародна діяльність.

Кожушко Л.Ф. є автором 285 наукових праць, в т.ч. 35 за кордоном, 6 монографій, 1 підручник, 4 навчальних посібники, 16 авторських свідоцтв та одне наукове відкриття. Бере активну участь в міжнародних конференціях та симпозіумах за кордоном, а саме: в Литві, Болгарії, Польщі, Росії, Білорусії, Бельгії, Алжирі, Естонії, Фінляндії, де надруковано 35 наукових праць. Підготував 10 кандидатів наук, щорічно керує 3-5 аспірантами і докторантами, а також пошуковцями. У 2012 році під його керівництвом захищено 1 докторську та 3 кандидатські дисертації.

З його ініціативи в університеті запроваджено комплекс мотиваційних заходів, що підвищили ефективність аспірантури, значно збільшило обсяги держбюджетної та госпдоговірної тематики та науково-дослідних робіт за Державними науково-технічними програмами. Керує галузевою науково-дослідною лабораторією менеджменту та інжинірингу, де виконуються держбюджетні та госпдоговірні теми і наукові роботи за Державними науково-технічними програмами.

Починаючи з 2000 року завідувач кафедри менеджменту кафедри Кожушко Л.Ф. приймає активну участь в розвитку менеджмент — освіти України, являючись членом Президії НМК з менеджменту, членом Експертної ради з менеджменту і торгівлі ДАК, членом НМК з менеджменту і адміністрування, членом експертних комісій ДАК України з ліцензування та акредитації спеціальностей у ВНЗ України, членом Української асоціації розвитку менеджменту та бізнес-освіти; очолював робочу групу з розробки галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності», приймав участь у парламентських слуханнях Верховної Ради України.

Під керівництвом Кожушка Л.Ф. кафедрою щорічно організована робота І туру Всеукраїнської олімпіади з менеджменту, а також Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки». Крім того, щорічно приймає участь в 5-6 міжнародних конференціях як в Україні, так і закордоном, зокрема Болгарії (Варна, Софія), Сербії (Бєлград), Литві, Фінляндії, Росії. Виконує держбюджетну тематику «Методологія використання маркетингових досліджень природно-ресурсного потенціалу адміністративних територій» та бере участь у кафедральній науково-дослідній роботі «Організаційно-економічний механізм управління проектами і стимулювання раціонального природокористування».Є науковим керівником навчально-тренінгової лабораторії. Керує госпдоговірною темою «Розробка методики прогнозування потенційних збитків та обґрунтування обсягів фінансування у протипаводковий захист басейну р. Тиса Закарпатської області на період до 2020 року».

Професор Кожушко Л.Ф. приймає активну участь у роботі Спеціалізованої Вченої ради університету по захисту докторських та кандидатських дисертацій з технічних , економічних та управлінських напрямів. Л.Ф.Кожушко є членом редакційних колегій науково-технічних збірників «Вісник НУВГП», «Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди», журналу Польських аграрних університетів серії «Екологічний розвиток», членом наукової Ради журналу «Устойчивое развитие» (Болгарія).

За значні досягнення в науковій та навчальній роботах Л.Ф. Кожушко нагороджений Подякою Президента України (2002р), відзнакою «Почесний працівник Держводгоспу України» (2004р), знаком «Відмінник освіти України» (2001р.), Почесними грамотами Міносвіти і науки України, Держводгоспу України, обласної адміністрації, Почесною грамотою Кабінета міністрів України (2011 р.). 20 травня 2016 року Кожушку Л.Ф. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Кожушко Л.Ф. у співавторстві розробив 5 Варіативних частин Освітньо-кваліфікаційної характеристики та 5 варіативних частин Освітньо-професійної програми для рівнів підготовки бакалавр, спеціаліст та магістр спеціальностей «Менеджмент організацій «, «Менеджмент інноваційної діяльності » та «Менеджмент природоохоронної діяльності», приймав участь у розробці та затверджені нових навчальних планів напряму «Менеджмент», а також приймав активну участь у проведені ліцензування та акредитації спеціальності «Менеджмент організацій» для освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», та магістерської спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Управління проектами».

  • On 27.02.2017

0 Comments