Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

Дипломування

Написання та захист дипломної роботи є завершальним етапом навчального процесу підготовки студентів-менеджерів. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого в процесі захисту Державна екзаменаційна комісія визначає здатність її автора до самостійної наукової та практичної роботи, пов’язаної з розробкою конкретних наукових задач прикладного характеру у сфері менеджменту та відповідність його знань і вмінь освітньо-кваліфікаційному рівню.

Сукупність одержаних у дипломній роботі результатів повинна свідчити про наявність у її автора первинних навиків наукової роботи в обраній галузі знань та майбутньої професійної діяльності.

Метою виконання дипломної роботи є систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо удосконалення управління діяльністю організації, а також виявлення підготовленості спеціаліста до самостійної роботи у розв’язанні проблем управління та визначення відповідності компетенції (загальних, фундаментальних та професійно-орієнтованих вмінь, знань та навичок) майбутнього фахівця вимогам державних стандартів підготовки магістра.

Виконана дипломна кваліфікаційна робота має носити логічний, доказовий, аргументований характер.

Основними завданнями дипломної роботи є:
— проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;
— набуття досвіду конкретного використання сучасних методів аналізу, економіко-математичних методів і комп’ютерної техніки;
— розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;
— обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу;
— підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Вибір теми є найбільш відповідальним етапом у діяльності студента, оскільки він обумовлює результат кваліфікаційної роботи.

Тематика дипломних робіт студентів розробляється кафедрою менеджменту відповідно до вимог ОКХ магістра з менеджменту організацій.

Завершується дипломне проектування публічним захистом дипломних робіт в присутності Державної екзаменаційної комісії державною мовою та за бажанням студента додатково іншою іноземною мовою. Останнє має відбуватись в присутності викладача іноземної мови та при наявності позитивної оцінки за іспит з іноземної мови. Висновки державної екзаменаційної комісії є підставою для видачі диплома бакалавра або магістра з менеджменту, в якому вказується оцінка за виконання та захист дипломної роботи.